SLUŠNA OSJETLJIVOST U RADNIKA INDUSTRIJE GRAFIČKIH BOJA
Borčić-Konjarek Lj.
Specijalistička ordinacija medicine rada, Samobor, Republika Hrvatska

CILJ: Rad ima za cilj procijeniti stupanj oštećenja sluha u radnika zaposlenih u tvornici grafičkih boja.

ISPITANICI I METODE: U 40 radnika izloženih buci ispitivanje slušne osjetljivosti izvršeno je na aparatu AUDIOMETAR 117, Ghetaldus, Varaždin. Uključeni su samo oni radnici koji su u početku praćenja imali više od 10 godina staža rada u buci. Izmjerena razina buke kretala se od 83 do 101 decibel i nije se mijenjala u desetogodišnjem razdoblju, ali su se počele primjenjivati posebne mjere zaštite na radu. Sluh je ispitivan tijekom redovitih periodičkih pregleda, svake godine, prije radne smjene, u razdoblju od 10 godina. Za procjenu stupnja oštećenja sluha korišten je kriterij Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) (prosječan pad slušne osjetljivosti na 500, 1000, 2000, 4000 Hz).

REZULTATI: Na početku praćenja prosječni pad slušne osjetljivosti u odnosu na SZO iznosio je na desnom uhu 4,97 dB i na lijevom 5,25 dB, a nakon desetogodišnje izloženosti buci na desnom uhu iznosio je 11,88 dB, a na lijevom 13,96 dB. U praćenom periodu razlika prosječnog pada na desnom uhu je 6,91 dB, a na lijevom 8,31 dB. Rezultati su unutar vrijednosti koje po SZO određuju uredan sluh

ZAKLJUČAK: Iako je razina buke na pojedinim radnim mjestima prelazila granicu za zaštitu sluha, u ispitivanoj grupi nije registriran značajan pad slušne osjetljivosti. Uzrok tome je primjena organizacijskih mjera zaštite (skraćenje vremena izloženosti) i korištenja osobnih zaštitnih sredstava.


HEARING SENSITIVITY WITH GRAPHIC PAINT INDUSTRY WORKERS
Biorčić-Konjarek Lj.
Occupational Health Service, Samobor, Republic of Croatia

AIM: The aim of this paper is to investigate the level of hearing damage with workers employed with the graphic paint plant.

SUBJECTS AND METHODS: Investigation of hearing sensitivity with 40 workers exposed to noise has been conducted with the apparatus AUDIMETAR 117, Gethaldus, Varaždin. Only the workers who, at the beginning of the testing, have had ten years working experience exposed to noise have been included. The measured noise level varied from 83 to 101 dB, and has not been changing within the 10 years period, but special safety at work methods have been applied. The hearing has been tested during regular periodical examinations, every year, before the work shift, within a 10 years period. At the hearing damage level assessment we have applied the Criteria of World Health Organisation (WHO) (average deterioration of hearing sensitivity at 500, 1000, 2000, 4000 Hz).

RESULTS: At the beginning of our investigation the average decrease of hearing sensitivity was 4.97 dB at the right ear and 5.25 dB at the left one, and upon 10 year exposure to noise it was 11.88 dB at the right ear and 13.96 dB at the left one. During the monitored period we have found the average decrease of hearing sensitivity of 6.91 dB at the right ear and 8.31 dB at the left ear. The results are within the values defined by WHO as normal hearing.

CONCLUSION: Although the noise level at particular work places exceeded the maximal protection level, the tested group did not show significant hearing sensitivity deterioration. The cause lies in application of organisational protective measures (shortened exposure period) and in use of personal protective means.

HOME PAGE