ISKUSTVA U INDIVIDUALNOM PSIHOTERAPIJSKOM PRISTUPU U RATNIH VOJNIH INVALIDA SA VIŠESTRUKOM RATNOM TRAUMOM
Radić R, Sijerčić Z.
JZU Dom zdravlja Tuzla, Dispanzer za nervne i duševne bolesti, Tuzla, Bosna i Hercegovina

U posmatranom periodu od 2000. do 2002.godine u Dispanzeru za nervne i duševne bolesti, pomoć je tražilo mnogo boraca i RVI sa dominantnim simptomima PTSP. Zbog efikasnijeg i sveobuhvatnijeg liječenja primjenjivali smo metodu kombinacije medikamentozne terapije i individualnog psihoterapijskog tretmana traume. U psihoterapijskom pristupu koristili smo integrativni terapijski model.

CILJ: Cilj ovog rada usmjeren je na utvrđivanje efekata psihoterapijskog tretmana u okviru kojeg su pacijenti sa višestrukom ratnom traumom svoja traumatska iskustva trebali integrirati u svoju novu životnu filozofiju, oslobađajući se ili ublažavajući izražene simptome posttraumtaskih stresnih reakcija. Pored ovoga željeli smo utvrditi broj i vrstu traumatskih iskustava, kao i prisustvo simptoma traume prije i poslije primjenjenog tretmana.

ISPITANICI I METODE: Analiziran je uzorak od 32 pacijenta koji su bili na tretmanu u toku posmatranog perioda. Od instrumenata korišteni su: opšti podaci o pacijentu, Harward - trauma upitnik i Skala uticaja događaja.

REZULTATI: Tretman je značajno uticao na redukciju simptoma hiperpobuđenosti (P<0,01). Od intruzivnih simptoma smanjeni su: ponovno proživljavanje traumatskog događaja, te uskakanje slika sa ratišta. Značajno je porastao interes za svakodnevne aktivnosti, bolje socijalne relacije u porodici, izražen je interes za planiranje budućnosti. Anksioznost kao vodeći simptom i dalje perzistira, ali je nižeg intenziteta.

ZAKLJUČAK: Tretman koji je proveden doveo je do gubitka ili smanjenja intenziteta pojedinih simptoma iz kruga simptoma PTSP što je dovelo do sadržajnijeg i kvalitetnijeg života pacijenata nakon preživljnih traumatskih iskustava.


EXPERIENCE IN INDIVIDUAL PSYCHOTHERAPEUTIC ACCES IN WAR SOLDER INVALIDS ACCOMPANIED BY MULTIPLE WAR TRAUMA
Radić R, Sijerčić Z.
Department of Public Health, Department of Mental Health, Tuzla, Bosnia and Herzegovina

During the observed period from 2000 to 2002 in the Department of Mental Health many solders and war invalids asked for help having dominated symptoms PTSD. In order to realise the efficacy and dominant treatment we used the method of combining medicament therapy and individual psycho- treatment of trauma. In the psychotherapeutic access we used the integrative therapeutic model.

AIM: The aim of this paper is to affirm the effects of the psychotherapeutic treatment with the patients with more expressive war trauma and they had to integrate it in their new living philosophy moderating or gelding rid of expressed symptoms of posttraumatic stress reactions. Besides that we wanted to notice the number and kind of traumatic experiences as well as the presence of trauma symptoms before and after of the applying treatments.

SUBJECTS AND METHODS: In analysed sample of 32 patients took part in this treatment during the observed period. Of the instruments they were used: the general data about the patient, Harward - trauma questionnaire and Impact of Invent Scale RESULTS: The treatment had a great influence to decrease the wakefulness symptoms (P<0,01). Of intrusive symptoms are decreased: surviving again traumatic effects, appearing the war spectacles. The interesting for every day activities were increased, the social communications in family were belted, they were interested for planning their future. The anxiety as one of leading symptoms is persisting yet but it is of a lower intensity.

CONCLUSION: The treatment, which was used, led to the loosing or decreasing of intensity of some symptoms of the symptoms PTSD provoking comprehensive and belted lives of patients after survived traumatic -experiences.

HOME PAGE